Airdrop Bounty

Airdrop, bounty coin/token là gì? Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ airdop để nhận được airdrop, chia sẻ các dự án airdop có tỉ lệ…